Disclaimer en voorwaarden

AIPOLLO B.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81809298) is een softwarebedrijf dat geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen via bots creëert. Deze beleggingsaanbevelingen kunnen via signalen automatisch gekopieerd worden op een copytrading platform. Ook kunnen de bots gebruikt worden als een SaaS dienst (Software-as-a-Service). Op de diensten en informatieverstrekking van AIPOLLO zijn deze disclaimer en voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, onze diensten en/of informatie, ga je als (potentiële) klant automatisch akkoord met deze disclaimer en voorwaarden.

KLANT HANDELT OP EIGEN INITIATIEF EN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO
AIPOLLO is gespecialiseerd in geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen vanuit software bots. Aanbevelingen hebben betrekking op de valutamarkt (forex). Op de valutamarkt wordt gehandeld met hefboom. Dat is risicovol. Het is belangrijk dat je hier als (potentiële) klant goed onderzoek naar doet en begrijpt hoe dit werkt. Het is mogelijk om jouw gehele investering te verliezen. Investeer daarom niet met geld waarvan je je niet kunt veroorloven om dat te verliezen. Circa driekwart van de retail beleggers verlies geld met forex traden. Ook de AIPOLLO bots hebben op zijn tijd te maken met verliezen. Dat is inherent aan het traden op de valutamarkt.
Beleggingsaanbevelingen leiden via signalen tot het automatisch kopiëren van orders. Ingrijpen na afloop van het plaatsen van een order kan slechts door achteraf de order te sluiten, te wijzigen of een tegengestelde order uit te voeren. Niet AIPOLLO maar jij zelf bent verantwoordelijk voor jouw beleggingen en keuzes. Standaard volg je orders 1-op-1. Zelf ingrijpen of de copysettings wijzigen kan ook. Alle orders en transacties die uitgevoerd worden op het trading account van de cliënt, zijn op initiatief van en voor eigen rekening en risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. Je kunt op elke moment het copytraden van een bot starten, stoppen of pauzeren. Ook kun je orders zelf sluiten of aanvullende openen. Win naar eigen inzicht en behoefte onafhankelijk (beleggings)advies in. Door gebruik te maken van de diensten van AIPOLLO B.V. verklaar je als (potentiële) klant dat je voorafgaand voldoende hebt onderzocht of jouw beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen en dat jij die risico’s accepteert. Updates over onze dienstverlening worden gecommuniceerd via ons Telegram kanaal. Klanten zijn zelf verantwoordelijk om dit kanaal te volgen door lid te worden via aipollo.com/telegram.

Woon je in België? Sinds 18 augustus 2016 is de commercialisering van forex in België door de FSMA verboden. AIPOLLO beoogt op geen enkele wijze om inwoners van België zich te laten abonneren op het kopiëren van beleggingsaanbevelingen van onze bots via het copytrading platform.

VERSTREKKEN VAN BELEGGINGSAANBEVELINGEN, GEEN BELEGGINGSADVIES
AIPOLLO is zelf geen copytrading platform, broker, financieel adviseur, bemiddelaar of vermogensbeheerder. De diensten en informatie die we aanbieden, vormen geen beleggingsadvies. AIPOLLO stelt alleen beleggingsaanbevelingen vanuit software bots beschikbaar die via signalen op een copytrading platform gekopieerd kunnen worden. Beleggingsaanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Er wordt niet beweerd dat beleggingsaanbevelingen winsten of verliezen gaan opleveren.

ONEIGENLIJK GEBRUIK
De beleggingsaanbevelingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de aanbevelingen van AIPOLLO te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden. Het is ook niet toegestaan om bots te copytraden als niet aan de bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder maar niet beperkt tot bots met 0% performancefee na een stop-out. AIPOLLO B.V. is te allen tijde gerechtigd om het verstrekken van beleggingsaanbevelingen stop te zetten en/of het trading account van de klant los te koppelen van een bot, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant.

TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE(S)
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voor het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen transparantie-eisen opgesteld. AIPOLLO volgt het transparantieregime voor zover dat van toepassing is op geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen vanuit software bots. Beleggingsaanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger.
Het (geautomatiseerd) geven van beleggingsaanbevelingen kent geen prospectus- en vergunningsplicht van de AFM. Je belegt dus buiten AFM-toezicht. Hierom dien je zelf, voorafgaand aan het koppelen van een AIPOLLO bot aan jouw trading account, te beoordelen of deze bot aansluit bij jouw situatie, wat betreft de bijbehorende risico’s en benodigde kennis en ervaring.
De broker, waar je een trading account aanmaakt en de orders van onze bots kopieert, is buiten Europa gevestigd. Wel heeft de broker een licentie en staat onder toezicht van de International Financial Services Commission (IFSC). Mits klanten zelf het initiatief nemen, is het conform MiFID II voor brokers buiten Europa toegestaan om de gevraagde diensten aan te bieden. Bij het aanmaken van een account bij de broker wordt je derhalve gevraagd om te verklaren dat je het account op eigen initiatief opent en je ervan bewust bent dat de broker buiten Europees toezicht en wetgeving opereert. Aanvullend op de regulering door de IFSC heeft de broker eigen beschermingsmaatregelen genomen zoals negatieve balansprotectie. Lees de voorwaarden goed door voordat je ze op de website de broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt.

BEST EXECUTION
Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven, staan de AIPOLLO bots via een partner op servers in het Equinix datacenter Amsterdam. Via het Equinix netwerk zijn deze servers verbonden met de servers van de broker(s).

TOEPASSING VOORWAARDEN VAN COPYTRADING PLATFORM, BROKER EN/OF PROPFIRM
Je maakt op eigen initiatief een account aan bij de broker van het copytrading platform en abonneert je zelf op het kopiëren van orders op jouw eigen trading account. Indien je Mr Prop gebruikt voor het passen van een challenge, koop je zelf een challenge bij een propfirm. Het copytrading platform, de brokers en propfirms staan volledig los van AIPOLLO als softwarebedrijf. Deze diensten zijn over en weer afgescheiden en zelfstandig opgezet. Voor zowel het aanmaken van een trading account, het aanschaffen van een challenge en het abonneren op het kopiëren van orders, gelden de voorwaarden van het copytrading platform, broker en/of propfirm. Tijdens het aanmaken van een account, het abonneren op orders van onze bots en/of aanschaffen van een challenge, krijg je informatie over deze voorwaarden van het copytrading platform, broker en/of propfirm. Lees deze goed door voordat je ze op de website van het copytrading platform, broker en/of propfirm accepteert en van hun dienst gebruik maakt.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EN REGELS VAN PROPFIRMS BIJ PASSEN MET HFT STRATEGIE
Propfirms kunnen specifieke voorwaarden en regels toepassen indien een challenge is gepassed met een zogenaamde HFT strategie (High Frequency Trading). Mr Prop gebruikt zo’n HFT strategie. Lees deze specifieke voorwaarden en regels goed door en beoordeel vooraf of die passen bij de tradingstijl die je gaat gebruiken op het funded account dat je na een challenge hebt gepassed.

KOSTEN, FACTURATIE EN BETALING
Voor het copytraden van signalen vanuit een software bot betaal je enkel een performancefee van 25%. Er zijn geen opstartkosten. De performancefee wordt iedere zaterdag volgens het high-watermark-principe over de netto winst berekend. De volledige fee betaal je pas zodra in een volgende week de eventuele drawdown of verlies is terugverdiend. De verschuldigde fee wordt automatisch en wekelijks van jouw account rechtstreeks op de rekening van AIPOLLO gestort. Indien je via een partner bent aangemeld, gaat een deel van de fee (20%) rechtstreeks van jouw rekening naar deze partner. Daar betaal jij niet extra voor, AIPOLLO krijgt 20% minder van jouw fee.
Indien je een bot als een SaaS dienst gebruikt (Software-as-a-Service) dan betaal je een vooraf afgesproken fee per periode. Voor het gebruik van Mr Prop als SaaS dienst geldt dat je de fee terugkrijgt als de beoogde challenge niet gepassed is. Alle fee’s zijn inclusief 21% BTW.
Automatisch handelen kan leiden tot veel individuele transacties. De bijbehorende transactie- en rente(swap)kosten die de broker in rekening brengt, kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement. AIPOLLO heeft geen invloed op de hoogte van de transactie- en rente(swap)kosten die een broker in rekening brengt. Deze kosten zijn in te zien op de website van de broker. Afhankelijk van de wijze waarop jij klant bent geworden bij de broker, kan de broker een deel van jouw betaalde transactiekosten gebruiken als affiliatevergoeding aan derden. Hoewel jij daar niet extra voor betaalt (de broker staat in dat geval een deel van zijn inkomsten af), is het wel goed om je dit te realiseren.

VOORBEHOUD BEHAALDE RESULTATEN
Om een indruk te geven van de tot op heden behaalde prestaties van de bots, staan er backtesten en rendementen op deze website van (master)accounts die orders van onze bots kopiëren. De transactie- en rente(swap)kosten zijn hier in meegenomen. Houd er rekening mee dat over deze rendementen nog 25% performancefee moet worden afgedragen. Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt een deel van of jouw volledige inleg kwijt raken. Beleg alleen met geld dat je echt kunt missen en bereid bent om te verliezen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

PARTNERPROGRAMMA AIPOLLO
AIPOLLO werkt samen met partners. Om partner van AIPOLLO te worden, beschik je over de benodigde kennis, ervaring en toegevoegde waarde en maak je zelf ook gebruik van een AIPOLLO bot. Als partner krijg je een eigen botcode. Botcodes mogen niet ongevraagd worden gedeeld in communities, op social media of in groepapps. AIPOLLO heeft het recht om een botcode in te trekken als een partner zich niet aan de voorwaarden houdt.
Een partner wordt niet door AIPOLLO of de broker maar rechtstreeks door de klant betaald. In geval van copytraden belonen klanten de partner met 20% van de performancefee. In geval van een 25% performancefee betaalt de klant dus 5% van zijn winst aan de partner, en 20% aan AIPOLLO. Dat geldt alleen voor de klanten die zich met jouw botcode aanmelden en bij de broker hun trading account koppelen aan de signalen vanuit een bot. Er is geen multi level systeem. Het partnerdeel van de performancefee wordt iedere zaterdag berekend over de netto winst. Hiervoor gelden de voorwaarden van het copytrading platform en broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van het copytrading platform en brokers accepteert.
In het geval een partner een private label van Mr Prop gebruikt, dan worden er aparte afspraken gemaakt over de botfee die er gerekend wordt.
Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de fiscale aangiften voor de inkomsten die ze ontvangen.

OPSTART AIPOLLO TIJDENS PRE-LAUNCH
Van 4 januari tot en met 27 maart 2021 was de pre-launch van AIPOLLO. Tijdens deze pre-launch konden een beperkt aantal accounts zich abonneren op de orders van onze bots. De pre-launch was bedoeld om het gebruik niet ineens explosief te laten groeien. Tevens is de juridische, financiële en fiscale oprichting van AIPOLLO voltooid.
Vanaf 1 mei 2021 is de finale lancering gestart en is de aanmelding opengezet voor iedereen die beleggingsaanbevelingen van de bots wil copytraden. Tijdens de pre-launch heeft een aantal bots door onverwachte marktomstandigheden flinke verliezen gemaakt. Het risicomanagement van de bots is daaropvolgend verbeterd om eventuele verliezen in de toekomst te beperken.

AANSPRAKELIJKHEID
In de ruimste zin van de wet is AIPOLLO niet aansprakelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van de informatie die wordt verstrekt, de beleggingsaanbevelingen die worden gedaan, orders die worden gekopieerd op het copytrading platform en/of transacties vanuit een bot als SaaS dienst. Evenmin is AIPOLLO aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die we verstrekken en orders die door gebruikers gekopieerd of gebruikt worden (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen en schade die kan voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie).
De dienstverlening van AIPOLLO en de werking van de AIPOLLO bots vinden online plaats. Hier zijn bepaalde risico’s aan verbonden, waaronder vertraging in systemen of servers, technische storingen, onjuistheden in (de getoonde) informatie en berekeningen dan wel berekeningswijzen of cyberaanvallen. AIPOLLO is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke aard dan ook, als gevolg hiervan.